BELÉPÉS
Azonosító:    
Jelszó:    
Elfelejtetted? ...    
 
 
TAGSÁGI FELTÉTELEK
 

DVD FILMKÖLCSÖNZŐI KLUBTAGSÁGI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Tóbiás Kulturális szolgáltató Kft. által üzemeltetett "TÓBIÁS" videotéka (Bp. 1113. Villányi út 62.) - a továbbiakban, mint "bérbeadó" - és:

Név:
Lakcím:
Állandó:
Ideíglenes:
Személyi ig.sz.:
Anyja neve:
Munkahely neve, címe:
Telefon
Otthon:
Mobil:
Munkahely:
E-mail:

A fenti adatokkal rendelkező, 18 éven felüli magyar állampolgár - továbbiakban mint "bérlő" - között az alábbi feltételekkel:

1./ Bérbeadó vállalja, hogy az üzletben kifüggesztett kölcsönzési feltételek mellett, az éves tagsági díj kifizetését követően, klubtagoknak járó, kedvezményes, időarányos kölcsönzési díjért, letéti díj (kaució) nélkül (első alkalommal 1 db, ezt követően egyszerre legfeljebb 4 db) DVD filmet kölcsönöz a bérlő ill. általa megjelölt meghatalmazottai részére (akikért teljes anyagi felelősséget vállal) MAXIMUM 10 NAPRA, otthoni megtekintés céljára.

2./ Bérlő köteles minden DVD lemezt sérülésmentesen visszahozni, és az időarányos kölcsönzési díjat kifizetni.

3./ Bérlő köteles (felróhatóságától függetlenül - pl. lopás) az elvesztett, megsemmisült vagy megrongálódott DVD film után kártérítést fizetni, melynek összege filmkiadótól függően: 2-3000 Ft/DVD, az eseménnyel egyidejűleg a bérbeadó részére. Bérlő vállalja, hogy a kikölcsönzött, hibásnak talált filmet a lehető legrövidebb időn belül visszahozza.

4./ Bérlő kötelezi magát arra, hogy a kikölcsönzött DVD lemezt harmadik személynek tovább nem adja, illetve ezzel kapcsolatban teljes anyagi felelősséggel tartozik!

5./ Bérlő kötelezi magát arra, hogy e szerződésben szereplő bármely adat megváltozását (lakcím, telefonszám, meghatalmazottak, stb.) saját érdekében - haladéktalanul bejelenti. Ezek elmulasztásából eredő károkért az anyagi felelősség a bérlőt terheli.

6./ Bérlő ezennel hozzájárul, hogy a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek bármely okból történő elmulasztása esetén a bérbeadó jelen megállapodást az átvételi elismervénnyel közjegyzői záradékkal lássa el, és azonnali végrehajtást kezdeményezzen a kárösszeg (DVD filmérték + kölcsönzési díj + késedelmi kamat + telefon és postaköltség) erejéig.

7./ Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi, vele egy háztartásban élő személyek (meghatalmazottak) kölcsönözhetnek a bérlő nevére, akikért teljes anyagi felelősséget vállal:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aláírás

2020. 04. 07.